Gourmand – World Cookbook Awards

ในวงการหนังสือ food and drinks จะทราบเกี่ยวกับเรื่อง Gourmand – World Cookbook Awards ซึ่งเป็นรางวัลให้กับหนังสือดี ๆ แต่ละปีจะมีหนังสือส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า 100,000 เล่ม ที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งที่สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ จะมี isbn หรือไม่มีก็ได้ จากเกือบ 230 ประเทศและภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 2 หมวดหลักคือ อาหาร และ เครื่องดื่ม ทุก ๆ ปี จะปิดรับหนังสือในวันที่ 15 พ.ย. ปี 2022 นี้ มีผู้เข้ารอบในหมวดอาหาร 1,000 … Continue reading Gourmand – World Cookbook Awards