Sourdough Bread Baking – 2 Days

Sourdough Bread Baking
ชั้นเรียนนี้เป็นความรู้ในการทำขนมปังยีสต์ธรรมชาติ จาก Sourdough Starter ทั้ง 2 รูปแบบ คือ Liquid และ Stiffผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ วิธีการเตรียมและดูความพร้อมของ Starter และ Levain การใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน เทคนิคการนวด การควบคุมอุณหภูมิโดว์ การหมัก การขึ้นรูป การกรีดผิวขนมปัง การอบ ที่ทุกขั้นตอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และ ส่งเสริมกัน ให้ได้มาซึ่งขนมปังที่เราถูกใจทั้งรสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึง ความหอมจากเปลือกขนมปัง

ส่วน ภาคทฤษฏีเพื่อให้เข้าใจในยีสต์ธรรมชาติมากขึ้น การเพาะเลี้ยงยีสต์ การให้อาหาร การเก็บรักษายีสต์ และ ความเข้าใจในสูตรขนมปัง เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถปรับปรุง พัฒนาต่อยอดสูตรของตัวเองได้

สูตรขนมปังที่สอน เน้นเป็นขนมปังยีสต์ธรรมชาติแบบที่เหมาะกับรสนิยมของคนไทย ดังนี้
Stiff Levain (Lievito Madre)
– Sandwich Bread
– Citrus & Berry Bread
Liquid Levain
– Country Bread (high hydration)
– Spelt & Oat Porridge Bread (with freshly milled spelt flour)

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน
เวลาเรียน : 8:30 – 17:30 น.
จำนวนผู้เรียน : 4 คน
ราคา : 15,000 บาท
สิ่งที่รวมในค่าเรียน : ภาคเรียนปฏิบัติและทฤษฏี สูตรขนมปัง (4 สูตร) อาหารกลางวัน ขนมปังของผู้เรียน sourdough starter ทั้งแบบ liquid และ stiff

คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้ในการทำขนมปังพื้นฐานมาก่อน ขนมปังยีสต์ธรรมชาติ จะมีการเตรียมตัวและขั้นตอนที่มากขึ้น สำหรับมือใหม่อาจจะเข้าใจและได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนไม่เต็มที่ ทำให้ไม่สามารถต่อยอดการอบขนมปังของตัวเองได้

3812

3873

 

3848

38563853

38513879.jpg